Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Statut

TEKST JEDNOLITY 
Statut PUDS z dnia 28 marca 2012 r.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zrzeszenie o nazwie "Polska Unia Dystrybutorów Stali" zwane w dalszej części statutu "Zrzeszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym związkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie hurtowego handlu wyrobami przemysłu hutnictwa stali i metali, które ma na celu wspomaganie działań zmierzających do ochrony interesów gospodarczych zrzeszonych w nim członków, reprezentowanie ich wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz rozwijanie, propagowanie i podejmowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie zasad uczciwej konkurencji, oraz wspieranie przedsiębiorców prowadzących działalność wytwórczą i przetwórczą w branży hutniczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

§ 2

Siedzibą zrzeszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Zrzeszenie działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35 poz. 194 z późn. zm.) a także na podstawie niniejszego statutu i uchwał jego organów statutowych.

§ 4

1. Zrzeszenie nabywa osobowość prawną z chwilą jego wpisu do rejestru.
2. Zrzeszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w celu realizacji celów statutowych może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zrzeszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
4. W celu realizacji swych statutowych celów Zrzeszenie może powoływać inne organizacje oraz w porozumieniu z innymi zrzeszeniami tworzyć ogólnokrajowe reprezentacje w granicach dopuszczonych prawem.
5. Zrzeszenie może posługiwać się indywidualizującym je znakiem słownym i graficznym oraz nazwą w tłumaczeniu na języki obce a także skrótem - PUDS.

§ 5

Czas trwania Zrzeszenia jest nieograniczony.

Rozdział 2
ZADANIA I FORMY DZIAŁANIA ZRZESZENIA

§ 6

Zadaniami Zrzeszenia są:
a) ochrona interesów gospodarczych jego członków;
b) reprezentowanie członków Zrzeszenia wobec organów administracji państwowej i samorządowej;
c) reprezentacja członków Zrzeszenia wobec innych podmiotów gospodarczych i ich związków, zrzeszeń, stowarzyszeń lub innych o organizacji;
d) integracja środowiska pracodawców prowadzących działalność w zakresie hurtowego handlu wyrobami przemysłu hutnictwa stali i metali;
e) kształtowanie i upowszechnianie zasad uczciwej konkurencji;
f) rozwijanie, propagowanie i podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do zapobiegania naruszania zasad uczciwej konkurencji;
g) wyrażanie opinii na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej a także inicjowanie lub opiniowanie zmian tych przepisów;

§ 7

Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez: 
a) współpracę i wzajemną pomoc członków Zrzeszenia;
b) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi;
c) świadczenie członkom pomocy organizacyjno-prawnej i doradczej;
d) gromadzenie funduszy na wsparcie inicjatyw gospodarczych i przekształceń własnościowych (tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów);
e) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;
f) inspirowanie stosowania, tworzenia i nowelizacji przepisów prawa oraz prezentowanie opinii w zakresie polityki gospodarczej;
g) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;
h) występowanie w interesie prawnym lub gospodarczym swoich członków celem wszczęcia przypisanych prawem czynności wobec organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, sądów i innych organów zmierzających do ochrony interesów członków przed działalnością monopolistyczną, dumpingiem, arbitralnymi decyzjami administracyjnymi oraz ingerencją w działalność gospodarczą;
i) wspieranie promocji wyrobów, pomoc w opracowaniu projektów gospodarczych, nawiązywanie kontaktów szczególnie w obrocie zagranicznym poprzez współpracę z organizacjami samorządu pracodawców, izbami handlowymi, stowarzyszeniami w innych krajach;
j) gromadzenie informacji gospodarczej;
k) prowadzenie innej działalności sprzyjającej rozwojowi statutowych celów zrzeszenia;
l) rekomendacja członków Zrzeszenia wobec producentów i dystrybutorów stali i metali;

§ 7.1

1. W celu realizacji zadań statutowych Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności polegającą na: 
a) działalności związanej z organizacją targów i wystaw  i kongresów (82. 30. Z PKD);
b) badaniu rynku i opinii publicznej (73. 20. Z PKD);
c) doradztwa w zakresie stosunków międzyludzkich (public relation) i komunikacji (70. 21. Z PKD);
d) pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70. 22. Z PKD);
e) wydawaniu gazet (58. 13. Z PKD);
f) wydawaniu czasopism i pozostałych periodyków (58. 14. Z PKD);
g) działalności portali internetowych (63.12. Z PKD);
h) działalności agencji informacyjnych (63. 91. Z PKD);
i) pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (63. 99. Z PKD);
j) pozostałych, pozaszkolnych, formach edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (85. 59. B PKD);

§  8

Przy realizacji celów Zrzeszenie opiera się na społecznej pracy członków. Zrzeszenie ma prawo jednak zatrudniać pracowników etatowych do prowadzenia swych spraw.

Rozdział 3
ZASADY CZŁONKOSTWA W ZRZESZENIU

§ 9

1. Członkiem Zrzeszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie RP. Założyciel Zrzeszenia staje się jego członkiem z chwilą wpisu Zrzeszenia do rejestru sądowego.
2. Osoba fizyczna może zostać członkiem zrzeszenia jeżeli: 
a) ukończyła 18 lat;
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
c) nie została pozbawiona praw publicznych lub prawomocnie skazana za przestępstwo gospodarcze;
d) prowadzi indywidualną działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest hurtowy handel wyrobami hutnictwa stali i metali;
e) złoży deklaracje członkowską;
f) przedstawi, za wyjątkiem członków - założycieli, rekomendacje co najmniej dwóch członków Zrzeszenia nie powiązanych kapitałowo z kandydatem na członka
g) złoży oświadczenie o powiązaniach z innymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie hurtowego handlu wyrobami przemysłu hutnictwa stali w rozumieniu paragrafu 17 pkt 7 niniejszego Statutu

3. Osoba prawna może zostać członkiem Zrzeszenia, jeżeli: 
a) przedmiotem jej działalności jest hurtowy handel wyrobami hutnictwa stali i metali;
b) złoży deklarację członkowską;
c) przedstawi, za wyjątkiem członków - założycieli, rekomendacje co najmniej dwóch członków Zrzeszenia nie powiązanych kapitałowo z kandydatem na członka;
d) nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe lub nie jest w stanie likwidacji;
e) złoży oświadczenie o powiązaniach z innymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie hurtowego handlu wyrobami przemysłu hutnictwa stali i metali w rozumieniu paragrafu 17 pkt 7 niniejszego Statutu;

§  10.1

Status członka kandydata Zrzeszenia nabywa się drogą uchwały Rady Zrzeszenia podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, za wyjątkiem członków założycieli, którzy nabywają członkostwo zgodnie z paragrafem 9 ust.1 statutu.

§  10.2

Status członka Zrzeszenia nabywa się drogą uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej zwykłą większością głosów na wniosek Rady Zrzeszenia zgłoszony w stosunku do członka kandydata.

§  10.3

Członek kandydat Zrzeszenia korzysta ze wszelkich przywilejów należnych członkom Zrzeszenia oraz jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich do chwili uchwały Walnego Zgromadzenia Członków o przyjęciu jako członka Zrzeszenia lub jego nieprzyjęciu.

§ 10.4

1. Status członka wspierającego może nabyć każdy przedsiębiorca związany z branżą hutniczą po zaakceptowaniu przez Zarząd PUDS.
2. Rada Zrzeszenia przyjmuje wniosek o nadanie statusu członka wspierającego w głosowaniu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. Członek wspierający jest zobowiązany na równi z pozostałymi członkami Zrzeszenia do regularnego opłacania składek z tytułu przynależności do Zrzeszenia.
4. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w działaniach PUDS jak szkolenia, wymiana informacji. Członek wspierający może być obecny na otwartych posiedzeniach Rady Zrzeszenia oraz w Walnych Zgromadzeniach Członków w charakterze obserwatora bez prawa do głosowania. Członek wspierający nie będzie wymieniany na oficjalnych listach zawierających członków PUDS.

§  11

Członkowie Zrzeszenia zobowiązani są: 
a) dbać o dobre imię i kreować pozytywny wizerunek Zrzeszenia;
b) przyczyniać się poprzez własną działalność do wzrostu roli i znaczenia Zrzeszenia;
c) czynnie popierać cele Zrzeszenia;
d) przestrzegać postanowień statutu Zrzeszenia;
e) prowadzić działalność gospodarczą z poszanowaniem praw uczciwej konkurencji;
f) regularnie uiszczać na rzecz Zrzeszenia składki członkowskie;
g) w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w powiązaniach o jakich mowa w paragrafie 17 pkt 7 lub powstania powiązań opisanych w tym przepisie, poinformować o
nich Zarząd niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zmian, pod rygorem utraty członkostwa w Zrzeszeniu z mocy postanowień samego Statutu.
h) przestrzegać Kodeksu Dobrych Praktyk PUDS;

§  12

Członek Zrzeszenia ma prawo: 
a) brać czynny udział w działalności Zrzeszenia;
b) korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Zrzeszenia, przy czym osoby prawne wykonują to uprawnienie desygnując osoby fizyczne jako swoich przedstawicieli;
c) korzystać nie odpłatnie z lokali i urządzeń technicznych Zrzeszenia z pominięciem wykorzystywania ich na własne cele gospodarcze;
d) składać wnioski we wszystkich sprawach odnoszących się do realizacji celów i zadań Zrzeszenia;
e) korzystać w swej działalności z doradztwa, obsługi prawnej, pomocy i rekomendacji Zrzeszenia.
f) składać wnioski o wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim

§  13

1. Zawieszenie w prawach członka Zrzeszenia następuje poprzez :
1.1. wykreślony.
1.2 Podjęcie uchwały przez Radę Zrzeszenia w przypadku:
a) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami władz zrzeszenia
b) zalegania z opłacaniem składki członkowskiej za dwa kolejne okresy 
c) utraty zaufania na skutek pisemnego wniosku złożonego na ręce Zarządu przez co najmniej 10% ogólnej liczby członków.
2. Oświadczenie członka Polskiej Unii Dystrybutorów Stali o rezygnacji z członkowstwa w Zrzeszeniu nie wymaga uchwały WZC. Momentem utraty członkowstwa w PUDS jest w tym przypadku moment złożenia oświadczenia w tej sprawie Zarządowi PUDS.

§  13.1.

Wykluczenie członka ze Zrzeszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowanej na wniosek Rad    y Zrzeszenia w stosunku do zawieszonych członków.

§  13.2

1. Z momentem podjęcia uchwały o wykluczeniu członka ze Zrzeszenia lub złożenia oświadczenia w tej sprawie, osoba będąca dotychczasowym członkiem lub go reprezentująca i wchodząca w skład organów Zrzeszenia traci swój mandat.
2. Ustęp 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do sytuacji opisanej w & 13.3.

§ 13.3

Członek Zrzeszenia, którego oświadczenie o jakim mowa w &9 pkt 2 ppkt „g” oraz w &9 pkt 3 ppkt „e” jest niezgodne z powiązaniami o jakich mowa w &17 pkt 7 występującymi w rzeczywistości, traci członkostwo w Zrzeszeniu z mocy postanowień samego Statutu.

Rozdział 4
WŁADZE ZRZESZENIA

§  14

Władzami Zrzeszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd;
3. Rada Zrzeszenia;
4. Sąd Koleżeński.

§ 15

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Zrzeszenia trwa trzy lata za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa rok. Regulacja ta nie dotyczy Sądu Koleżeńskiego, którego pierwsza kadencja trwa dwa lata. 
2. (skreślony) 
3. Do władz Zrzeszenia nie może kandydować więcej niż jeden przedstawiciel Członków Zrzeszenia powiązanych kapitałowo i osobowo w myśl & 17 ust. 7 oraz ust. 8 Statutu.

§  16

Uchwały wszystkich władz Zrzeszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ich składu, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Zrzeszenia.
1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej jeden raz w roku lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 10 % ogólnej liczby członków Zrzeszenia lub na wniosek Rady Zrzeszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować, bez względu na liczbę uczestników.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie wspierający Zrzeszenia. Zaproszeni goście mają głos doradczy.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
a) uchwalanie programu działania Zrzeszenia na dany rok kalendarzowy. Uchwała w tej sprawie winna być podjęta nie później niż do 31 stycznia roku, którego program dotyczy.
b) uchwalania regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
c) ustalanie wysokości składek członkowskich;
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Zrzeszenia;
e) udzielanie absolutorium Zarządowi. Nieudzielenie absolutorium Zarządowi jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie Zarządu;
f) wybór i odwołanie członków Zarządu i Rady Zrzeszenia;
g) uchwalanie zmian statutu;
h) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania innych organizacji;
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zrzeszenia;
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Zrzeszenia wniesionych przez członków Zrzeszenia;
k) rozpatrywanie skarg członków Zrzeszenia na działalność Zarządu.
l) uchwalanie budżetu Zrzeszenia, co czyni najpóźniej do 31 stycznia roku budżetowego, którego budżet dotyczy. 
ł) wybór i odwołanie Przewodniczącego oraz czterech członków Sądu Koleżeńskiego. 
m) rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
n) wymierzanie kar w postępowaniu odwoławczym w postaci upomnienia, nagany, wykluczenia z organizacji
o) umarzanie postępowania odwoławczego. 
5. Zmiana Statutu, odwołanie członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Rady Zrzeszenia oraz rozwiązanie Zrzeszenia wymaga większości 3/4 ogólnej liczby głosów oddanych przy zwykłej większości członków Zrzeszenia obecnych w I terminie i bez względu na ilość członków obecnych w II terminie Zgromadzenia.
6. Każdemu członkowi Zrzeszenia przysługuje na Walnym Zgromadzeniu tylko jeden głos za wyjątkiem członków Zrzeszenia powiązanych ze sobą kapitałowo lub osobowo, według definicji zawartej w &17 ust. 7 Statutu, którym łącznie przysługuje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków.
7. Za członków Zrzeszenia powiązanych kapitałowo lub osobowo rozumie się podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000r., Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 z późn. zm.): spółka powiązana jest to spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej.
8. Do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w innych formach organizacyjno-prawnych niż wymienione w pkt. 7, tzn. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, lub spółek cywilnych oraz do osób zasiadających w organach przedsiębiorców a będących wspólnikami spółek prawa handlowego, spółek cywilnych lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą albo posiadającymi udziały w spółdzielniach, stosuje się odpowiednio przepisy pkt. 7 niniejszego paragrafu.

§ 18

1. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
3. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Rada Zrzeszenia, wskazując jednocześnie Prezesa Zarządu
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykreślony;
b) reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
c) zarządzanie majątkiem, tworzenie i zarządzanie funduszami Zrzeszenia;
d) kierowanie bieżącą pracą Zrzeszenia;
e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
f) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
g) kwartalne informowanie członków Zrzeszenia o pracach Zarządu;
h) opracowywanie projektu budżetu Zrzeszenia, przedstawienie go najpóźniej do końca  stycznia roku, którego budżet dotyczy, Walnemu Zgromadzeniu oraz przedstawienie projektu budżetu do zaopiniowania Radzie Zrzeszenia do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i wykonanie uchwalonego przez Walne Zgromadzenia budżetu;
i) występowanie w interesie ogólnym z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim
5. Do Zarządu należą wszystkie zadania niezastrzeżone dla innych władz Zrzeszenia.
6. Wykreślony.
7. Wykreślony.

§  19

1. Rada Zrzeszenia składa się z 3 do 15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Walne Zgromadzenie wybiera jednocześnie Przewodniczącego Rady.
2. Rada wybiera spośród siebie 2 Wiceprzewodniczących i Sekretarza. W razie równiej liczby głosów w Radzie Zrzeszenia, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie. 
3. Do kompetencji Rady Zrzeszenia należy: 
a) kontrola bieżącej pracy Zarządu i Biura Zrzeszenia;
b) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków;
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
d) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
e) opiniowanie projektu budżetu i kontrola wykonania budżetu Zrzeszenia przez Zarząd;
f) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
g) zawieranie umów z Zarządem, co czyni w imieniu Rady jej Przewodniczący.
h) wyrażanie zgody w sprawie wysokości zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez Zrzeszenie mieszczących się w przedmiocie działalności gospodarczej PUDS;
i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
j) formułowanie projektu programu działania i realizacji zadań Zrzeszenia na dany rok kalendarzowy.
4. Posiedzenia Rady Zrzeszenia powinny odbywać się przy najmniej raz na trzy miesiące.
5. Praca w Radzie Zrzeszenia ma charakter osobisty i społeczny.

§  19.1

1.    Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego oraz z czterech Członków.
2.    Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Sądu oraz Członków.
3.    Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy w składzie trzyosobowym.

§  19.2

1.    Sąd Koleżeński rozstrzyga spory wynikające z naruszenia Kodeksu Dobrych Praktyk PUDS oraz statutu PUDS.
2.    Sąd Koleżeński mediuje między członkami Organizacji w kwestiach spornych.
3.    Sąd rozstrzyga o wyłączeniu Członka Sądu Koleżeńskiego ze składu orzekającego.
4.    Sąd Koleżeński sporządza raport z działalności pod koniec swej kadencji i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 19.3

1.    Przewodniczący organizuje pracę Sądu Koleżeńskiego.
2.    Przewodniczący ma obowiązek niezwłocznie wyznaczyć termin posiedzenia w celu rozpatrzenia otrzymanego wniosku.
3.    Posiada rozstrzygający głos w przypadku równej liczby głosów.
4.    Wyznacza  skład orzekający Sądu Koleżeńskiego.

§ 19.4

Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
a)    upomnienie
b)    nagana
c)    wykluczenie z Organizacji

& 20

W przypadku zmniejszenia się składu władz Zrzeszenia wymienionych w & 14 pkt 3 i 4, w czasie trwania kadencji, w drodze kooptacji może nastąpić uzupełnienie ich składu, ale wyłącznie spośród kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Członków w wyborach do władz Zrzeszenia. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej jak połowę składu organu. W drodze kooptacji nie można wyłonić Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

§  20.1

Walne Zgromadzenie może odwołać w formie uchwały zwykłą większością 3/4 głosów, poszczególnych członków organów Zrzeszenia bądź cały skład organu w następujących okolicznościach:
a) brak zaangażowania w działalność organu
b) niewywiązywanie się organu z obowiązków statutowych

§  20.2

Z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o odwołanie organu lub poszczególnych jego członków może wystąpić:
a) Zarząd
b) Rada Zrzeszenia
c) 10% członków Zrzeszenia

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1. Majątek Zrzeszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.
2. Zarząd Zrzeszenia zarządza majątkiem i funduszami Zrzeszenia.
3. Każdy członek Zarządu może reprezentować Zrzeszenie na zewnątrz.
4. Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest Prezes Zarządu lub inna osoba pełniąca jego funkcję. Zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę 50 tys. PLN wymaga uprzedniej zgody Rady Zrzeszenia.

§  22

1. Zrzeszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Zrzeszenia.