Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.puds.pl

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu dostępu do standardowo zamkniętych zasobów portalu internetowego.

2. Pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
a. Regulamin - oznacza aktualną wersję niniejszego regulaminu.
b. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu dostępu do standardowo zamkniętych zasobów portalu internetowego wydawanych przez PUDS. 
c. PUDS - odpowiednio Polska Unia Dystrybutorów Stali z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewska 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa pod numerem KRS 0000098040, NIP 5222507423
d. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca odbiorcą Usług.
e. Portal lub portal internetowy - serwis internetowy w domenie www.puds.pl, służący zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie Usług.

3. Korzystanie z Usług oferowanych przez Portal oznacza akceptację przez Użytkownika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Portalu.

4. PUDS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z Portalu i oferowanych Usług, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu.

5. PUDS zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu jest dostępny w Portalu.

Opis usług

6. Portal świadczy Usługi polegające na sprzedaży dostępu do standardowo zamkniętych zasobów portalu internetowego PUDS w oparciu o ofertę cenową opublikowaną w Portalu.

7. PUDS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ofercie Usług dostępnych w Portalu. Oferty Usług mogą być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń.

8. PUDS zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Portalu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników.

Rejestracja konta

9. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w Portalu. Rejestracja polega na wypełnieniu wyświetlonych na ekranie pól formularza z danymi osobowymi, w tym adresu e-mail oraz hasła. Pola, które muszą być wypełnione przez wszystkich Użytkowników, są oznaczone gwiazdką. Decyzję o wypełnieniu pól nieoznaczonych gwiazdką podejmuje samodzielnie Użytkownik.

10. Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło przypisane do swojego konta. ( Użytkownik powinien samodzielnie ustalić indywidualne hasło przypisane do swojego konta. Przy pierwszym logowaniu). Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy tego hasła. Portal nie odpowiada za udostępnianie przez Użytkowników danych powiązanych z indywidualnym kontem osobom trzecim.

11. Zatwierdzenie wypełnionego w Portalu formularza z danymi osobowymi Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane dane są prawdziwe.

12. Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza Portal przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail stosowną informację potwierdzającą założenie indywidualnego konta. 

Zasady świadczenia usług

13. Zamawianie Usług każdorazowo przebiega w kilku następujących kolejno etapach: wybór przez Użytkownika wybór oferty cenowej, dokonanie płatności.

14. Płatność można dokonać przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem serwisu płątności online PayU.

15. Czas realizacji zamówień: 

a. raporty - po zaksięgowaniu płatności lub w przypadku płatności online za raport w wersji elektronicznej, wysyłka natychmiastowa e-mailem 

b. dostęp premium - po zaksięgowaniu płatności na koncie, dostęp jest uruchamiany w godzinach pracy Biura PUDS (pon-pt. 8.00-16.00)  

16. Dostęp do zamówionego i opłaconego dostepu premium jest możliwy po zalogowaniu na stronie Portalu.

17. Portal zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia Usług oraz zablokowania indywidualnego konta w Portalu w przypadku złamania przez jego Użytkownika prawa i/lub zasad opisanych w Regulaminie.

18. W zakresie rezygnacji z Usług PUDS respektuje prawa Użytkowników wynikające z Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług nie przysługuje, jeżeli PUDS wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług nie przysługuje również w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.

Reklamacje

19. Reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez PUDS można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biuro@puds.pl lub za pośrednictwem poczty, w formie listu poleconego wysłanego na adres: Polska Unia Dystrybutorów Stali, ul. Domaniewska 47 piętro 1, 02-672 Warszawa. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Użytkownika oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

20. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

21. PUDS zastrzega, że wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

Własność intelektualna

22. Wszystkie elementy Portalu - teksty, zdjęcia, filmy, grafiki itp. - są własnością PUDS lub podmiotów współpracujących z PUDS. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Portalu bez uzyskania pisemnej zgody PUDS lub odpowiedniego podmiotu zewnętrznego jest całkowicie zabronione.

23. Właścicielem praw intelektualnych do treści składających się na Usługi, zawartych w oferowanym portalu internetowym jest PUDS. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania pisemnej zgody ze strony PUDS.

24. PUDS nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą linki zamieszczone w Portalu.

25. Użytkownik Portalu korzystający z Usług nie jest uprawniony do:
a. rozpowszechniania udostępnionych treści składających się na Usługi oraz wprowadzania ich obrotu, ani w całości ani we fragmentach,
b. ingerowania w zawartość treści składających się na Usługi, 
c. publikacji, dystrybucji, powielania, udostępniania osobom trzecim treści składających się na Usługi, 
d. usuwania oznaczeń wydawcy i właściciela treści składających się na Usługi, 
e. usuwania technicznych zabezpieczeń treści składających się na Usługi;
f. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania treści składających się na Usługi.

26. Zastrzeżenia wskazane w punkcie poprzedzającym odnoszą się do poszczególnych treści składających się na Usługi oraz do Usług jako całości.

27. Użytkownik korzystający z Usług zobowiązuje się dbać, aby nieuprawnione osoby nie korzystały z nich w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem. W przypadku wykrycia podobnych sytuacji PUDS może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika będącego nabywcą Usług z tytułu łamania praw do kopii treści składających się na Usługi lub Usług jako całości.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

28. Użytkownik korzystający z Usług Portalu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, obowiązującymi zasadami Polityki Prywatności Portalu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji Usług oraz w celach marketingowych, w tym umieszczanie ich w bazach danych odpowiednio Polskiej Unii Dystrybutorów Stali z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewska 47 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od PUDS informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w każdej informacji wysłanej drogą mailową. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy wskazanych ustaw.

29. PUDS jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych przez PUDS, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usług Portalu.